• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 722 105 099

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

S.C.I.M. in entitatile publice in conformitate cu O.S.G.G. nr.600/2018

S.C.I.M. in entitatile publice in conformitate cu O.S.G.G. nr.600/2018

Modificările aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul controlui intern/managerial

Analiza comparativa intre OSGG 600/2018 si OSGG 400/2015, OSGG 200/200;
Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CI/M prevăzute în Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul nr.600/2018
Organizarea și funcționarea comisiei de monitorizare în entitate. Documente minimale privind funcționarea comisiei; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei. 
Elaborarea Programului de dezvoltare a SCI/M; planificarea activităților pentru implementarea SCI/M; programul pentru dezvoltarea SCI/M; periodicitatea elaborării programului de dezvoltare; erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltare

Analiză şi dezbateri pe fiecare standard cu privire la probleme privind implementarea, în conformitate cu OSGG nr.600/2018

 • Standardul 1, Etica și integritatea. Activități necesare conducerii entității publice pentru a asigura un climat etic. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților
 • Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini. Întocmirea și actualizarea documentului privind misiunea entității. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare și funcționare. Legătura între obiectivele entității, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice și fișele postului; Necesitatea identificării funcțiilor sensibile și modalitatea de analiză; planul de management al functiilor sensibile. Exemple practice
 • Standardul 3, Competența, performanța. Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților pe baza obiectivelor anuale individuale. Elaborarea planului de pregătire profesională;
 • Standardul 4, Structura organizatorică. Realizarea delegării în entitate. Erori privind delegarea;
 • Standardul 5, Obiective. Definirea obiectivelor generale și specifice. Tehnici de îmbunătățire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”. Exemple de obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc. Principalele deficienţe şi erori posibile în definirea obiectivelor. Stabilirea ipotezelor de planificare. Exemple privind definirea şi legătura între ipoteze și obiective;
 • Standardul 6, Planificarea. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea;
 • Standardul 7, Monitorizarea performanțelor. Stabilirea indicatorilor de performanță. Evaluarea calității indicatorilor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor. Raportul anual de monitorizare a performanţelor. Exemple, deficiențe și erori posibile; 
 • Standardul 8, Managementul riscului. Documente privind implementarea managementului riscului. Identificarea riscurilor semnificative. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri. Stabilirea cauzelor care pot conduce la apariția riscului. Formularea riscurilor în consens cu buna practică în domeniu. Limita acceptabilă a riscului. Evaluarea și prioritizarea riscurilor
 • Standardul 9, Proceduri. Avantajele elaborării și aplicării procedurilor operaționale. Riscurile neaplicării procedurilor operaționale. Schema de elaborare/actualizare a procedurilor. Documentarea proceseler si realizarea diagramelor descriptive de proces. Exemple de proceduri cu diagrame descriptive de proces
 • Standardul 10, Supravegherea. Soluții privind realizarea de către conducerea entității a unei bune supravegheri a activităților entității publice
 • Standardul 11, Continuitatea activității. Elaborarea planului de continuitate. Exemple practice;
 • Standardul 12, Informarea şi comunicarea. Stabilirea tipurilor de informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare
 • Standardul 13, Gestionarea documentelor. Circuitul documentelor [n cadrul structurilor interne ale entitatii publice.Exemple practice
 • Standardul 14, Raportarea contabilă şi financiară. Analiză
 • Standardul 15, Evaluarea SCI/M. Modalitatea de realizare și etape necesare

Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.

Performanţe şi managementul riscului pe standard
Stabilirea indicatorilor de performanţă. Lista de indicatori în domeniul salarizării, contabilităţii, achiziţii publice etc. Evaluarea calităţii indicatorilor de monitorizare a performanţelor;
Documente privind implementarea managementului riscului. Identificarea riscurilor semnificative. Catalog de riscuri. Cum se verifică dacă un enunţ reprezintă risc.
Bune practici în domeniul formulării riscurilor; evaluarea şi prioritizarea riscurilor. Registrul de riscuri pe compartimente.

Aspecte practice specifice

Proceduri operaţionale privind activităţile de control – supravegherea şi continuarea activităţii;
Informarea şi comunicarea; gestionarea documentelor. Raportarea contabilă şi financiară;
Evaluare şi audit.

Aplicaţii practice, analiză şi dezbateri pe problemele participanţilor; Argumentare privind necesitatea şi utilitatea controlului intern/managerial.

Durata: 2 zile

Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti)

Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov